Bugun...
SON DAKİKA

ŞİRKETİN KOTTAN DÜŞMESİ HALİNDE İMKB NEZDİNDE YAPILACAK İDARİ BAŞVURU YOLU VE İLGİLİ MEVZUAT

 Tarih: 29-09-2021 14:05:00
AV.Mustafa YÖRÜK

 

Hisse senedi alımı yapan kişilerin, hisse senedi alımı yaptıkları şirketin borsada (Borsa İstanbul’da) kottan düşmesi halinde yapabilecekleri iki usul vardır. Bunlardan birincisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına başvurarak idari yoldan maddi zararlarının tazmini, ikincisi ise mahkemeye başvururak tazminat davası açmaktır. Bunlardan ilkine yani İMKB’ye başvuru usulünü düzenleyen İmkb uyuşmazlık komitesinin çalışma usul ve esasları aşağıdaki yönergede düzenlenmiştir. Bu kapsamda ilgili yönergeyi yazımıza ek yapıyor, aldığınız hisse senetlerinin böyle bir akıbetle karşılaşmamasını umuyor, hisse senedi alımı yaparken işinin ehli kişilerden yardım alınmasını ve araştırmalar yapılması gerektiğini belirtiyor, iyi günler diliyorum.

 

İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

 

 İSTANBUL – 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

1-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık Komitesinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Borsa üyeleri arasında veya Borsa üyeleri ile üyelerin müşterileri arasında Borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından çözümüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 26/4/2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrası esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Başkan/Borsa Başkanı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanını,

b) Başkanlık: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanını, Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısını veya Başkan Yardımcılarını,

c) Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

ç) 91 sayılı KHK: 3/10/1983 tarih ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

d) Genel Yönetmelik: 26/4/2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliği,

e) Komite: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık Komitesini,

f) Raportör: Borsa Hukuk Müşavirliği ve Hukuk İşleri Müdürünü,

g) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanının ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılmasıyla oluşan karar organını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık Komitesinin Teşekkülü, Görev ve Yetkileri Uyuşmazlıkların çözüm yeri

 

 

MADDE 5- (1) Borsa üyeleri arasında, borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların Borsada çözümü zorunludur.

(2) Üyeler ile üyelerin müşterileri arasında borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar, tarafların başvurusu halinde Borsada çözümlenir. Tarafların yargı mercilerine başvuru hakkı saklıdır.

(3) Borsa işlemi, borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına ait emirlerin, borsaya iletilmesi, bu emirlerin borsa kurallarına göre eşleştirilmesi ve bu surette gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin borsanın, ilgili takas kuruluşlarının ve saklamacı kuruluşların düzenlemelerinde belirtilen yöntem ve sürede yerine getirilmesini ifade etmektedir.

2-Uyuşmazlıkların çözümünde yetki

MADDE 6- (1) Borsa üyeleri arasında veya Borsa üyeleri ile üyelerin müşterileri arasında Borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, Yönetim Kurulu yetkilidir; bu konuda, Yönetim Kuruluna Uyuşmazlık Komitesi yardımcı olur.

Komitenin kuruluşu ve yapısı

MADDE 7- (1) Uyuşmazlık Komitesi, Genel Kurulca gösterilen adaylar arasından grup ayrımı yapılmaksızın ikişer yıl için Yönetim Kurulunca seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulunca sıra belirtilerek ayrıca üç yedek üye seçilir.

(2) Herhangi bir nedenle üyeliği düşen veya sona eren üyenin görev süresini tamamlamak üzere ilk yedek üye asil üyeliğe atanır.

(3) Komitenin raportörlüğünü Borsa Hukuk Müşavirliği ve Hukuk İşleri Müdürü yapar.

Komitenin görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Komite, Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Yönetim Kuruluna görüş bildirmek suretiyle yardımcı olur.

(2) Komite veya Komite adına Raportör, uyuşmazlık ile ilgili her türlü incelemeyi yapmaya, tarafları ve tanıkları dinlemeye, Borsa Başkanlığından bilirkişi tayinini istemeye yetkilidir.

 (3) Komitenin çalışmasında veya Komite üyeleri arasındaki iş bölümünde Komite Başkanı yetkili ve sorumludur.

Sır saklama yükümlülüğü

 MADDE 9- (1) Komite üyeleri, sıfat ve konumları dolayısıyla öğrendikleri; Borsaya ve Borsa ile ilişkisi olan şirket, ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları mevzuatla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler.

 (2) Bu yükümlülük, ilgililerin Komitedeki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Başvuru ve hizmet bedeli

MADDE 10- (1) Uyuşmazlık çözüm süreci, taraflardan birinin yazılı olarak Borsaya başvurması ve hizmet bedelini ödemesi ile başlar.

(2) Başvuru sahibi, dilekçesinde tarafların isim ve adresleri, uyuşmazlığın konusu, maddi olaylar, hukuki sebepler, ispatlayıcı deliller ile son talebini belirtir ve başvurusuna ilişkin belgeler ile hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin makbuzu dilekçesine ekler.

(3) Başvuru, Komite Raportörü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dilekçede veya belgelerde eksiklik bulunması halinde tamamlanması için başvuru sahibine onbeş gün süre verilir. Verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde, başvuru yapılmamış sayılır.

(4) Uyuşmazlık hizmet bedeli, maktu bir tutar olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ödenen uyuşmazlık hizmet bedeli, şikayetten vazgeçilmesi veya tarafların sulh yolu ile anlaşmaları hallerinde iade edilmez ve Borsaya gelir kaydedilir. Başvuru sahibinin kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde ödemiş olduğu uyuşmazlık hizmet bedeli talebi üzerine karşı taraftan alınarak başvuru sahibine iade edilir.

3-İhtilaflarda süre

MADDE 11- (1) Üyeler arasındaki ihtilaflarda usul hükümlerindeki genel dava zamanaşımı uygulanır. (2) Borsa üyeleri ile müşterileri arasındaki ihtilaflarda, uyuşmazlığın oluştuğu tarihi takip eden ikinci takvim yılından sonra yapılan başvurular Borsa tarafından incelenmez.

 İlk inceleme ve cevap süresi

MADDE 12- (1) Borsa Başkanlığı, uyuşmazlık hizmet bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuzun Borsaya ibrazını izleyen üç iş günü içerisinde, dilekçe örneğini veya Komite Raportörlüğü tarafından hazırlanan talep özetini, cevap vermesi için karşı tarafa tebliğe çıkarır.

(2) Cevap süresi beş iş günüdür. Talep halinde ilgililere, on iş gününü geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

(3) Süresi içerisinde yazılı cevap dilekçesinin verilmesinden veya herhangi bir cevap verilmeksizin sürenin sona ermesinden sonra, dosya incelenmek üzere Başkanlık tarafından Komiteye sevk edilir.

Rapor hazırlanma süreci ve yönetim kuruluna sunulması

MADDE 13- (1) Uyuşmazlık Komitesi kendisine gönderilen dosyayı Raportöre havale eder.

(2) Uyuşmazlık Komitesi, konu ile ilgili her türlü incelemeyi yapma, tarafları ve tanıkları dinleme, Borsa Başkanlığından bilirkişi tayini isteme konularında Raportöre yetki verebilir.

(3) İkinci fıkradaki işlemler tamamlandıktan sonra Raportör tarafından 60 iş günü içinde hazırlanan rapor Komiteye sunulur.

(4) Komite, dosya üzerinde gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra, uyuşmazlık konusunda bulduğu çözüme ilişkin görüşünü, dayanağını teşkil eden belgelerle birlikte, yazılı olarak, Borsa Başkanlığına sunar.

(5) Borsa Başkanlığı tarafından İMKB Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre, uyuşmazlık konusunun Yönetim Kurulunda görüşülmesi ve karara bağlanması sağlanır.

Sulh olma ve şikayetten vazgeçme

MADDE 14- (1) Şikayet eden, incelemenin her safhasında talebinden kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Vazgeçilen şikayet hakkında Borsaya yeniden başvuru yapılamaz.

(2) Uyuşmazlık konusunun Borsaya intikal ettirilmesinden sonra, tarafların her zaman sulh yoluyla anlaşmaları mümkündür.

(3) Sulh yoluyla anlaşma halinde Borsa üyesi, durumu derhal Borsa Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

 (4) Uyuşmazlığın taraflarınca, adli yargı yoluna başvurulması durumunda, Borsa üyesi bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Borsaya bildirmek ve nihai karar verildiğinde bu kararı tebellüğ ettiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Borsaya ibraz etmekle yükümlüdür.

Dosyanın işlemden kaldırılması

MADDE 15- (1) Şikayetten vazgeçilmesi halinde, Yönetim Kurulu uyuşmazlık dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verir.

(2) Borsa üyeleri ile üyelerin müşterileri arasındaki uyuşmazlıklarda, yargı yoluna başvurulması halinde, dosya işlemden kaldırılır.

 

4-DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uyuşmazlık Komitesi Toplantılarına ve Kararlarına İlişkin Usul ve Esaslar Toplantı ve komite görüşü için karar nisabı

MADDE 16- (1) Uyuşmazlık Komitesi, en az iki üyenin hazır bulunması ile ve ayda bir defadan az olmamak üzere Borsada toplanır.

(2) Komite görüşü için en az iki üyenin oyu gerekir.

(3) Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kulanan üye, gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

(4) Komite, uyuşmazlık başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren toplam 130 iş günü içinde incelemeyi tamamlayarak, görüşünü Yönetim Kuruluna sunar.

Görüşmelerin gizliliği

MADDE 17- (1) Komitenin toplantıları gizli olup, Komite üyeleri ve Komite Raportörü ya da Raportörün belirlediği Borsa görevlisi dışında hiç kimse toplantılara katılamaz.

Karara itiraz

MADDE 18- (1) Yönetim Kurulu kararının taraflara tebliğini izleyen onbeş iş günü içerisinde Borsa kanalı ile karara karşı SPK'ya itiraz edilebilir.

(2) SPK'nın uyuşmazlıkları çözümlemeye dair kararları nihaidir. Bu kararlara karşı idari yargı mercilerine başvurulabilir.

Katılma yasağı

MADDE 19- (1) Uyuşmazlık Komitesi üyeleri kendilerini ve temsil ettikleri kuruluşları ilgilendiren konulara ilişkin komite çalışmalarına ve karar oylamalarına katılamazlar.

Tebligat ve uyuşmazlık kayıtları

MADDE 20- (1) Uyuşmazlık konusunda Yönetim Kurulunca verilen kararlar, tarafların başvuru dilekçesinde gösterilen adreslerine gönderilecek iadeli taahhütlü mektupla veya tutanağa bağlanarak imza karşılığı elden tebliğ olunur.

(2) Borsada, uyuşmazlık konularını, tarafları, verilen kararların özetlerini kaydetmeye mahsus bir defter tutulur veya bu kayıtlar elektronik ortamda saklanır

(3) Uyuşmazlıklarla ilgili dosyaların, Borsada en az beş yıl süreyle düzenli olarak saklanması zorunludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönerge Yönetim Kurulunun 18/7/2012 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönerge hükümlerini Borsa Başkanı yürütür.

 

KaynakSite: file:///D:/DATA/Downloads/IMKB_Uyusmazlik_Komitesi_Calisma_Usul_ve_Esaslari_Yonergesi.pdf

 

AV.MUSTAFA YÖRÜK

  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
  PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
resmi ilanlar
  NAMAZ VAKİTLERİ
  GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI